Podloubí v levé části náměstí
Podloubí v levé části náměstí
 

Nabídka služeb

NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

(dokument ke stažení - nabídka na správu nemovitostí ve formátu pdf)
 

 • pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav/nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků;
   
 • smluvní zajištění dodávek služeb a médií nutných pro provoz nemovitosti;
   
 • pravidelný měsíční výběr záloh na služby (společná elektřina, studená voda, teplo,teplá užitková voda apod.), včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků;
   
 • pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb;
   
 • rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů dle platných předpisů;
   
 • konečné vyúčtování studené vody, teplé užitkové vody, tepla a ostatních služeb na jednotlivé jednotky (přeplatky-nedoplatky) v souladu s platnými předpisy;
   
 • vedení řádné evidence osob užívajících byty;
   
 • vedení řádné evidence stavebně-technického stavu nemovitosti;
   
 • pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy (zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová, společné televizní antény, komíny, hromosvody, hydranty, hasicí přístroje);
   
 • opravy a údržba společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií, nepřetržitá telefonická havarijní služba;
   
 • výběrová řízení na vybrané velké opravy nebo rekonstrukce;
   
 • technická pomoc v investiční výstavbě, stavební dozor, spolupráce s autorským dozorem projektanta při vybraných opravách nebo rekonstrukcích;
   
 • dezinfekce-dezinsekce-deratizace společných prostor domu, úklid společných prostor v domě, domovnické služby;
   
 • provoz a údržba specifických zařízení a vybavení domu, např. výtahu, společné televizní antény, domovní prádelny, mandlovny;
   
 • právní služby, včetně vymáhání dlužných částek fondu oprav/nájemného a služeb;
   
 • pojištění podnikatelských rizik - v případě vzniku odpovědnosti za škodu v souvislosti s činností správce máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku 10.000.000,- KčNABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI ÚČETNICTVÍ
(dokument ke stažení - nabídka na účetnictví ve formátu pdf)
 

 • logické doplnění správy nemovitostí = nepotřebujete ke správě další externí firmu 
   
 • k vedení účetnictví využíváme kvalitní software, který prošel ročním testováním 
   
 • zajistíme zaúčtování zejména pokladních dokladů, vydaných a přijatých faktur, výpisů z běžného účtu a ostatních účetních dokladů 
   
 • zpracování účetní evidence například hmotného/nehmotného majetku, zpracování podkladů pro inventarizaci, zpracování roční účetní závěrky v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 
   
 • zpracujeme také podklady pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 
   
 • příznivá cena
   

 

 

 PROGRAM PODPORY BYDLENÍ a INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020

(dokument ke stažení - nabídka na účetnictví ve formátu pdf)